Dec 18, 2008

Kaedah Menegur Imam Yang Terlupa

Wa'alaikumussalam

Alhamdulillah. Insyaallah, kami akan cuba menjawab soalan diatas dengan kadar kemampuan yang ada.

Bab berdehem [color="#0000ff" size="4"](التنحنح) atau 'hemming' atau 'melegakan tekak' merupakan bab yang dibincangkan didalam perkara-perkara yang membatalkan solat. Ada yang mengkategorikannya didalam bahagian 'berkata-kata' didalam solat. Menurut Dr Wahbah Zuhaily (Fiqh Islami, 2/6):"Diantara perkataan yang boleh membatalkan solat ialah mengeluarkan suara seperti berdehem tanpa sebarang keuzuran, jika ia mengandungi dua huruf atau lebih. Ketawa, mengerang, mengeluarkan perkataan 'Ulf' dan menangis jika perkataan itu boleh didengari, kecuali ia dikeluarkan akibat sakit atau takut kepada Allah swt. Salah satu dalilnya dari Hadith Nabi saw :

إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن.
'Sesungguhnya solat tidak boleh dicampurkan dengan apa jua perkataan, akan tetapi ia merupakan Tasbih, Takbir dan Bacaan Al-Quran' - (Riwayat Ahmad, Muslim, Al-Nasaa'i dan Abu Daud) " [1]

Hukum berdehem yang boleh membatalkan solat berbeza menurut Mazhab jika diteliti secara teknikal. Disini kita memetik dari buku 'Kitab Mazhab Empat' oleh Abdul Rahman Al-Jaziry untuk memaparkan pandangan dari mazhab Hanbali, Hanafi, Maliki dan Syafie.
-----------------------

Menurut Sheikh Abdul Rahman Al-Jaziry (Mazaahib Arba'ah : 1/243) [2]:

ومن الكلام المبطل التنحنح إذا بان منه حرفان فأكثر وإنما يبطل الصلاة إذا كان لغير حاخة فإن كان لحاجة كتحسين صوته حتى تخرج القراءة من مخارجها تامة، أو يهتدى إمامه إلى الصواب ونحو ذلك فإنه لا يبطل، وكذا إذا كان ناشئا بدافع طبيعى، فإنه لا يبطل عند الحنفية والحنابلة ما دام لحاجة وتوسع المالكية والشافعية..

"Berdehem adalah dari perkataan yang membatalkan, jika keluar darinya 2 huruf atau lebih dan ia membatalkan solat jika dilakukan tanpa hajat, maka jika dilakukan dengan hajat seperti memperbaiki suaranya untuk mengeluarkan mahraj bacaannya, atau Imam memberi petunjuk atau sebagainya, maka itu tidaklah membatalkan. Dan jika ia dihasilkan dengan faktor tabie/tabiat (habit), maka ia tidak batal disisi Hanafiyah dan Hanbali selagi mana ada hajat dan Mazhab Maliki dan Syafie perlu dipanjangkan perbincangannya (didalam diskusi selanjutnya)."

Pandangan Mazhab Maliki:

التنحنح لا يبطل الصلاة، وإن اشتمل على حروف مبطلة، سواء كان لحاجة أو لغير حاجة على المختار، ما لم يكن كثيرا، أو تلاعبا وإلا أبطل.

"Berdehem tidak membatalkan solat, dan ini termasuklah huruf-huruf yang membatalkan, samada dilakukan dengan hajat yang tertentu atau tidak, tetapi tidak dengan banyak, atau bermain, melainkan ia akan membatalkan."

Pandangan Mazhab Syafie :

يعفى عن القليل من التنحنح إذا لم يستطع رده إلا إذا كان مرضا ملازما، بحيث لا يخلو الشخص منه زمنا يسع الصلاة وإلا فلا يضر كثيره أيضا. وكذلك إن تعذر عليه النطق بركن قولى من أركان الصلاة، كقراءة الفاتحة، فإن التنحنح الكثير لأجل أن يتمكن من قراءتها لا يضر، أما إن تعذر النطق بسنة، فإن التنحنح الكثير لا يغتفر فيها

"Di maafkan sedikit dari berdehem, jika tidak mampu menolaknya melainkan sakit yang dialami, dimana seseorang itu tidak merasakan kosong didalam solat, ia tidak merosakkan (solat) jika dengan banyaknya juga. Dan jika ia uzur dari melakukan sebutan di rukun qauliyah dari rukun Solat, seperti membaca Al-Fatihah, maka berdehem walaupun banyak untuk tujuan bacaan tidaklah mengapa, tetapi bagi uzur sebutan dimasa bacaan sunat, maka berdehem banyak tidak dimaafkan baginya."

--------------------------
Sheikh Al-Islam Ibnu Taimiyah didalam Majmu' Fatawa, Kitab Solat (Jilid 22, ms 616) telah membahagikan Lafaz perkataan kepada 3 jenis[3]:

1. Mempunyai makna yang langsung dengan situasi sebagaimana dirinya, seperti tangan (يد), darah [color="#0000ff" size="3"](دم), mulut (فم) atau ambil (خذ)

2. Mempunyai makna yang tabie/kebiasaan sebagaimana mengeluh, mengerang, menangis dan serupa dengannya.

3. Tidak mempunyai makna yang langsung baik dari segi situasi(keadaan) atau tabie seperti berdehem, bersin dsb.

Maka Ibnu Taimiyah juga membahagikan pandangan-pandang berdehem ini kepada 3 bahagian :

1. Sesungguhnya tidak batal solat dengan HAL, ini adalah perkataan Abu Yusuf , salah satu riwayat dari Malik dan mazhab beliau.

2. Batal solat dengan apa-apa hal, dan ini adalah perkataan Syafie dan salah satu dari pandangan Mazhab Ahmad dan Malik.

3. Jika berlaku kerana uzur maka tidak batal, dan ini adalah qaul Hanifah dan selainnya dan mereka b erkata : Sesunggunya mempercantikkan suara untuk solat, Tidak membatalkan.

Menurut Ibnu Taimiyah lagi :

Yang membatalkan solat (seperti pandangan no:2) mengatakan telah keluar 2 huruf atau lebih, maka jika satu huruf sahaja adalah tidak mengapa. Beliau memberi kesimpulan bahawa :

النحنحة لا تدخل في مسمى الكلام أصلا، فانها لا تدل بنفسها، ولا مع غيرها من الألفاظ على معنى، ولا يسمى فاعلها متكلما وانما يفهم مراده بقرينة، فصارت كاشارة.

"Berdehem tidaklah dimasukkan didalam makna KALAM (berkata-kata) pada asalnya, maka ia bukanlah langsung kepada dirinya, dan Tidaklah bersama selainnya dari lafaz yang membawa makna, tidak tidak dinamakan perkara yang ucap oleh pembuatnya dan menerangkan matlamat context, maka ia menjadi isyarat". [22/617]

Dengan kata lain, Ibnu Taimiyah tidak melihat bahawa berdehem ini termasuk membatalkkan solat, kerana ia bukanlah dari jenis perkataan. Akan tetapi, beliau menegaskan bahawa berdehem yang disengajakan dan dilakukan dengan banyak akan menjejaskan kekhusyukkan solat.

----------------------
Sheikh Abdul Aziz bin Baaz juga berpendapat bahawa berdehem ini tidak membatalkan solat, akan tetapi jika ia dilakukan dengan sengaja (tanpa hajat) maka hukumnya adalah makruh, Kata beliau didalam Majmu' fatwa nombor 233 [4]:

النحنحة والنفخ والبكاء كلها لاتبطل الصلاة، ولا حرج فيها إذا دعت إليها الحاجة، ويكره فعليها لغير حاجة.

"Berdehem, meniup dan menangis, kesemuanya tidak membatalkan solat, dan tidak ada bantahan jika ada keperluan hajat keatasnya, dan makruh keatasnya jika dilakukan tanpa hajat. "

Cuma apa yang menjadi kesalahan ialah, berdehem kerana ingin membetulkan Imam. Ini dianggapkan sebagai satu kesalahan didalam solat. Kata Al-Minshawi didalam Kitab Kesalahan orang yang bersolat [5]:

يلجأ بعض الناس إلى التنحنح بغير عذر لإعلام الناس أنه في صلاة أو إعلام الإمام أنه قد أطال في قراءته، وهذ من أخطائهم في صلاة

"Telah datang sebahagian manusia yang melakukan berdehem selain dari uzur untuk memaklumkan kepada manusia sesungguhnya ia didalam solat atau memaklumkan Imam seseungguhnya di mempunyai kesalahan didalam bacaannya, dan ini merupakan kesalahan mereka didalam solat."
-------------------

Jawapan Soalan 1 :
Bagi menyimpulkan padangan mazhab yang empat, dipaparkan disini pandangan kumpulan Mufti Islam Online :

أما بخصوص ما ورد في رسالتك فذهب جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى النحنحة في الصلاة إذا كانت لحاجة أو عذر فلا تبطل الصلاة، ومن ذلك من تنحنح لتحسين صوته في الصلاة، أو تنحنح ليعلم من ينادي عليه أنه في الصلاة أو غلبه طبعه، أما إذا كان التنحنح عمدا في الصلاة لغير عذر أو لغير حاجة فإنها تبطل الصلاة عند جمهور الفقهاء

"Bagi perkara berkenaan yang warid dari risalah, maka mazhab jumhur fuqaha' Hanafi, Maliki, Syafie dan Hanbali menghukumkan berdehem didalam solat jika kerana HAJAT atau UZUR maka tidak batal solat, dan termasuklah berdehem untuk membaikkan suara didalam solat, atau berdehem bagi yang memberitahu akan ia sedang bersolat, atau tabiat kebiasaan yang tdak dapat diatasi. Manakala berdehem dengan sengaja didalam solat, tanpa uzur atau tanpa hajat, maka batallah solat menurut jumhur fuqaha'.[6]"

Namum demikan ulama salaf berpendapat bahawa berdehem tidak membatalkan solat, akan tetapi jika ia dilakukan tanpa hajat maka hukumnya adalah makruh dan ia akan menjejaskan kekhyusukkan didalam solat.

Jawapan Soalan 2:
Sebagaimana yang telah di perkatakan oleh Muhammad Sideq Al-Minshawi {Akhtahu Al-Musoliin, 73) (yang telah dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah didalam fatwa Solat) bahawa berdehem bukanlah caranya untuk menegur Imam yang terlupa didalam solat.cara menegur Imam telah dijelaskan didalam sebuah hadith :

Dari Saha bin Sa'ed Al-Saa'adi, Nabi saw bersabda :

من نابه شيء في صلاته فليقل : سبحان الله، إنما التصفيق للنساء، والتسبيح للرجال

"[Jika] dilihat sesuatu [kelupaan] didalam Solat maka katakanlah : Subhana Allah, tetapi hendak menepuk tangan bagi kaum perempuan, dan bertasbih bagi kaum lelaki" - Hadith Sahih riwayat Bukhari 1/175.

wallahu 'alam

-wassalam-

----------
Rujukan :

1] Dr Wahbah Al-Zuhaily. Al-Fiqh Al-Islami wa adillatuhu - Jilid 2. Cetakan ke 3. Damsyik : Dar Al-Fikr, 1989.

2] Abdul Rahman Al-Jaziry. Kitaabu Al-fiqhu 'ala al-Mazaahibi Al-Arba'ah. Kaherah : Dar Al-Manar, 1999.

3] Mohammad bin abdul Rahman Qasim. Majmu' fatawa Shiekh Al-Islam Ibnu Taimiyah - 22. Mekah : Percetakan Al-Hukumah, 1969.

4] Sheikh Ahmad bin Abdul Aziz bin Baaz. Majmu' Fatawa Samaahah Al-Sheikh Abdul Aziz Bin Baaz - 4. cetakan 1. Riyad : Dar Al-Watan, 1995. ms 247

5] Muhammad Sideq Al-Minshawi. Akhtha'u Al-Musholiin. Kaherah : Islamiyyah Inc, 1996, ms 73.

6] Kumpulan Mufti Islam Online. Fatwa Berdehem url : http://www.islamonline.net/fatwa/arabic/FatwaDisplay.asp?hFatwaID=70138

0 comments:

Post a Comment